Monday, January 11, 2010

Everyone is Number One - Andy Lau

wo de lu bu shi ni de lu
wo de ku bu shi ni de ku
mei ke ren, dou you jing cai de neng li
ba yi cie qi zhengfu

wo de lei bu shi ni de lei
wo de tong bu shi ni de tong
yan de tien gong, bu dong de kuang rung
you i yang de gan tong
bu shi yao che yan ce i de huang gong
zhe shi yau jen shi,zhe yao siang zheng cong
gao su zhe qi tien shang wo cai bi yo yong

everyone is number one
zhe yao ni fan shi bu wen neng bu neng
yung yi kouqi ciao han ni i sheng
yao ing cie hui lai bu bi deng

everyone is number one
zheng gong de mi jie
cai ni ken bu ken
liu cuei ri de han,yung cuei cen de xin
di yi ming shu yi mei ke ren

No comments:

Post a Comment